Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societatea MEAT TECHNIC SERVICE SRL, cu sediul in Bucureşti, sector 4, str. Serg. Maj. Samoila Dumitru, Nr. 6, camera 1, bl. 77, sc. 2, etaj 2, ap. 22, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/6289/2016, Cod de inregistrare fiscala RO36026273 va informam ca in derularea relatiilor comerciale ar putea fi necesar să prelucrăm “Date cu Caracter Personal” astfel cum sunt definte în Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea Datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Într-o asemenea situație, garantăm și suntem de acord că prelucrarea Datelor cu caracter personal să fie efectuată în conformitate cu și să nu încalce prevederile relevante ale Regulamentului General (UE) 2016/679  și ale altor acte normative aplicabile referitoare la sau care influențează prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Prin „Date cu Caracter Personal” se intelege orice informații privind o persoană vizată identificată sau identificabilă, respectiv o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, astfel cum aceasta definiție va putea fi actualizată sau modificată prin legislația aplicabilă.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea, astfel cum această definiție mai poate fi actualizată sau modificată prin legislația aplicabilă;

„Persoană Vizată” înseamnă persoana ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, potrivit definiției date acestui termen de GDPR.

Pentru Societatea noastra „Persoana Vizata” este reprezentantul / persoana de contact / imputernicitul precum si orice alta persoana implicata in stabilirea si executarea unor relatii comerciale.

Societatea are in vedere o prelucrare succinta a datelor cu caracter personal ce se limiteaza la o stocare generala. Procesăm și utilizăm informațiile furnizate direct de la persoanele vizate prin comunicare directa si prin formularele de contact online exclusiv pentru indeplinerea scopurilor prezentate mai jos.

Scopul prelucrarii date cu caracter personal: Stabilirea unor relatii de afaceri cu potentiali parteneri, promovarea serviciilor, dezvoltarea si derularea relatiilor comerciale / contractuale inclusiv gestionarea platilor si monitorizarea incasarii serviciilor prestate,  solutionarea situatiilor judiciare, gestionarea relatiilor cu autoritatile, precum si in orice scop ce are legatura cu oricare dintre cele mentionate anterior, sau in orice alt scop pentru care datele Dumneavoastra ne-au fost furnizate, respectandu-se legislatia in vigoare.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Societate avand in vedere scopurile specificate mai sus sunt datele de contact ale persoanelor vizate, necesare in vederea derularii relatiei comerciale cu respectivul partener, si anume: numele, prenumele, functia, numarul de telefon, adresa de email; la documentele financiar-contabile se vor prelucra si numarul, seria si data emiterii cartii de identitate si semnatura daca ne referim la documentele ce necesita semnatura.

Transferul si divulgarea datelor cu caracter personal: Dacă pe durata relatiilor comerciale / contractuale trebuie să se transfere Date cu Caracter Personal către terțe persoane, Societatea va transfera datele cu caracter personal in tari ce sunt parte Spatiului Economic European daca acest tip de transfer este necesar conform scopurilor de prelucrare a datelor personale.

Societatea nu va transfera sau nu va prelucra niciun fel de Date cu Caracter Personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European (SEE) fără a se asigura în prealabil că orice contractant încheie și respectă Clauzele Contractuale Standard (sau o altă clauză sau un alt acord care pot fi aprobate la anumite intervale de timp de către Comisia Europeană) sau alte garanții sau o altă excepție, astfel cum acestea sunt prevăzute de GDPR pentru aceste transferuri.

Perioada de retentie: Datele cu caracter personal colectate sunt pastrate doar in scopurile pe care le-am mentionat mai sus si sunt pastrate pana cand relatile comerciale existente sau potentiale inceteaza, cu exceptia cazului in care retentia este necesara si in alte scopuri si nu este indicat altfel in mod explicit.

Drepturile Persoanei Vizate: Dreptul de acces, dreptul la rectificare, stergerea datelor cu caracter personal, limitarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a retrage consimtamantul explicit acordat.

Raportat la scopul de mai sus, obținerea de către Societate a datelor cu caracter personal este necesară pentru stabilirea și executarea unei relații contractuale/de afaceri. Consecința neobținerii de către Societate a acestor date cu caracter personal sau a retragerii consimtamantului explicit acordat poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili relația comerciala ori imposibilitatea executării în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) a respectivei relații.

 

Actualizarea Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal: Aceasta politica este actualizata in mod frecvent iar ultima actualizare a fost realizata in Aprilie 2020